WARUNKI RĘKOJMI I GWARANCJI TENDENT STOMATOLOGIA JANIK

„Zawsze solidność, jakość usług i zadowolenie Naszych Pacjentów były, są i będą dla nas najważniejsze.”

W pełni odpowiadamy za jakość leczenia. Swoją pracą, według najnowszej wiedzy i przy użyciu specjalistycznego sprzętu, dążymy do odtworzenia kształtu i koloru zębów, a przede wszystkim utraconych, bądź zaburzonych funkcji jamy ustnej. Usługa stomatologiczna wykonana w całości w TENDENT STOMATOLOGIA JANIK w Chorzowie, daje Pacjentowi prawo do skorzystania z rękojmi, do dwóch lat od momentu wykonania usługi stomatologicznej lub oddania pracy protetycznej.

Leczenie Pacjenta zawsze rozpoczynamy od PROGRAMU KOMPLEKSOWEJ DIAGNOSTYKI. W trakcie takiej wizyty wykonujemy pełne badanie stomatologiczne obejmujące badanie uzębienia, błon śluzowych, dziąseł, języka, stawów skroniowo żuchwowych, diagnostykę radiologiczną: zdjęcie pantomograficzne i zdjęcia skrzydłowo-zgryzowe, zdjęcia cyfrowe zewnątrzustne i w większości przypadków skanowanie uzębienia pozwalające na stworzenie cyfrowego modelu Państwa uzębienia). Taka wizyta pozwala na postawienie diagnozy, ustalenie problemów biologicznych, funkcjonalnych i estetycznych oraz omówienie z Pacjentem jego oczekiwań. Leczymy tylko Pacjentów przygotowanych pod względem higienicznym – dlatego Pacjent zostanie skierowany na profesjonalną wizytę higienizacyjną. Kolejna wizyta z lekarzem to przedstawienie planu leczenia wraz z kosztorysem.

Szczegółowe warunki rękojmi reguluje k.c. Oprócz należnej, dwuletniej rękojmi wynikającej z wady materiału lub wadliwego sposobu wykonania usługi, TENDENT STOMATOLOGIA JANIK stosuje skróconą lub wydłużoną rękojmię na wybrane zabiegi, indywidualnie dostosowaną do konkretnego Pacjenta.

– Pierwszym warunkiem udzielenia dwuletniej rękojmi jest całościowe wykonanie zaleconego planu leczenia w określonym czasie, a w szczególności uzupełnienie wszystkich brakujących zębów. W przeciwnym wypadku może dochodzić do przeciążenia pozostałych zębów (w tym implantów/wykonanych prac protetycznych).

– Drugim warunkiem przyznania rękojmi jest obowiązek uczęszczania na wizyty kontrolne oraz wykonywanie higienizacji w TENDENT STOMATOLOGIA JANIK (cena wg aktualnego cennika) zgodnie z zaleceniami lekarza, lecz nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

W przypadku nie stosowania się do zalecanych zasad utrzymania higieny, przekazanych podczas wizyt kontrolnych i higienizacyjnych lub niedotrzymanie terminów zalecanych wizyt kontrolnych i zabiegów higienizacyjnych nie rzadziej niż co 6 m-cy – rękojmia ulega ograniczeniu lub całkowitej utracie.

TENDENT STOMATOLOGIA JANIK nie bierze odpowiedzialności za leczenie stomatologiczne, implantologiczne, endodontyczne, ortodontyczne oraz prace protetyczne wykonane w innym gabinecie. Rękojmia nie obejmuje przypadków odrzucenia implantu wprowadzonych poza TENDENT STOMATOLOGIA JANIK oraz powikłań po osadzonych wkładach koronowo-korzeniowych i leczeniach endodontycznych, protetycznych, ortodontycznych wykonanych poza TENDENT STOMATOLOGIA JANIK, nawet jeśli lekarz dentysta TENDENT STOMATOLOGIA JANIK w porozumieniem z Pacjentem, wykonał i osadził na nim ostateczną pracę protetyczną.

Rękojmia nie obejmuje rozwiązań tymczasowych. Użytkowanie tymczasowych wypełnień, koron, mostów lub protez dłużej niż zalecane jest to przez lekarza dentystę, może uszkodzić zęby/implanty, na których ta praca jest osadzona, jak również pozostałe zęby oraz dziąsła. Naprawa/ponowne wykonanie/osadzenie prac tymczasowych wiąże się z dodatkową procedurą zrealizowaną na koszt pacjenta. Protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów, wymagają po pewnym czasie podścielenia – opłata za podścielenie protezy protetycznym podlega dodatkowej opłacie zgodnie z cennikiem.

Rękojmia nie obejmuje prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej rękojmi lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta.

W ramach rękojmi nie można żądać zwrotu kosztów leczenia (naprawy) przeprowadzonych w innym gabinecie lub poza granicami kraju. Wszystkie naprawy czy korekty wykonujemy w TENDENT STOMATOLOGIA JANIK i nie pokrywamy ewentualnych kosztów biletów lotniczych czy zakwaterowania.

Rękojmi nie podlega nieuwzględnione w planie leczenie kanałowe, które na etapie przygotowywania planu leczenia było trudne do przewidzenia.

Jeżeli bezpośrednio po założeniu wypełnienia w zębie okazuje się, że narasta stan zapalny, który manifestuje się silnym bólem i konieczne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy Pacjent ponosi standardowe koszty leczenia kanałowego, natomiast kwota opłaconego już wypełnienia zaliczana jest na poczet wykonania odbudowy zęba po leczeniu kanałowym (cena wg aktualnego cennika). Zasada ta nie dotyczy Pacjentów, którzy zdecydowali się na leczenie biologiczne objęte odrębną zgodą.

Rękojmi nie podlega powtórne leczenie kanałowe zęba leczonego wcześniej poza TENDENT STOMATOLOGIA JANIK.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RĘKOJMI:

ENDODONCJA: W TENDENT STOMATOLOGIA JANIK wykonujemy leczenie kanałowe (endodontyczne) wyłącznie pod mikroskopem. Dlaczego? Mikroskop stomatologiczny to urządzenie pozwalające pracować lekarzowi w powiększeniu, dzięki któremu uzyskuje on lepszy wgląd do niewielkich rozmiarów wnętrza zęba (pole zabiegowe często ma wymiary 3x4mm, a niektóre jego elementy są mniejsze niż 0,1mm). Ze względu na to, że pole wykonywania zabiegu jest doskonale widoczne i odpowiednio oświetlone leczenie może być prowadzone w sposób maksymalnie precyzyjny i dokładny. Dzięki temu w większości przypadków jesteśmy w stanie wykonać je podczas jednej wizyty. Leczenie kanałowe pod mikroskopem jest często ostatecznym i jedynym sposobem na uratowanie zęba, który wcześniej był skazany na usunięcie.

Leczenie kanałowe polega na opracowaniu systemu kanałów korzeniowych specjalnymi narzędziami mechanicznymi i obfitym płukaniu odpowiednimi płynami o właściwościach przeciwbakteryjnych. Aby zwiększyć skuteczność działania płynów stosujemy dodatkowo aktywację ultradźwiękowa. Taki algorytm postępowania pozwala na wyeliminowanie 99,9% bakterii, które znajdują się w chorym zębie.

Następnie puste przestrzenie, które powstały po preparacji chemiczno-mechanicznej musza zostać szczelnie wypełnione. Kanały wypełniamy ciepłą gutaperką wraz ze specjalną pastą (uszczelniacz). Takie trójwymiarowe wypełnienie daje nam pewność, że materiał znalazł się we wszystkich zachyłkach i odgałęzieniach systemu kanałowego. Mimo zastosowania wszystkich tych specjalistycznych technik, leczenie kanałowe pierwotne oraz wtórne, obarczone jest ryzykiem niepowodzenia i nie mamy wpływu jak dany organizm będzie potrafił zwalczyć toczącą się infekcję w obrębie kanałów korzeniowych czy okolicy wierzchołków zębów. W związku z tym TENDENT STOMATOLOGIA JANIK nie udziela rękojmi na leczenie kanałowe, jednak jeśli w okresie do 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego Pacjent będzie odczuwał dolegliwości bólowe w leczonym zębie, TENDENT STOMATOLOGIA JANIK zobowiązuje się przeprowadzić odpłatne ponowne leczenie kanałowe, ale wkład koronowo- korzeniowy i odbudowa zęba, które mogą zostać uszkodzone przy tym leczeniu, będą wykonane na koszt TENDENT STOMATOLOGIA JANIK. W przypadku gdy pomimo wykonania ponownego leczenia, ząb będzie kwalifikował się do usunięcia, koszt tej ekstrakcji pokryje TENDENT STOMATOLOGIA JANIK. Po upływie 12 m-cy od zakończenia pierwotnego leczenia kanałowego, wszystkie dodatkowe zabiegi w tym powtórne leczenie kanałowe, resekcja wierzchołka korzenia, ekstrakcja będą płatne wg obowiązującego cennika. Warunkiem pokrycia kosztów odbudowy i wkładu w omawianym przypadku oraz osiągnięcia długotrwałego efektu po leczeniu endodontycznym jest szczelna odbudowa zęba wykonana we wskazanym przez lekarza sposób oraz radiologiczna kontrola zęba wg zaleceń lekarza. W przypadku niedopełnienia tych obowiązków, tj. odbudowy zęba oraz kontroli i higienizacji (co 6 m-cy), unieważnione są powyższe zobowiązanie dot. pokrycia kosztów przez TENDENT STOMATOLOGIA JANIK.

WYPEŁNIENIA W ZĘBACH STAŁYCH: Wypełnienia kompozytowe opatrzone są dwuletnią rękojmią. Udzielenie jej uwarunkowane jest dotrzymaniem terminów wizyt kontrolnych, zalecanych nie rzadziej niż 6 m-cy oraz zabiegów higienizacyjnych, a także stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone w tym samym czasie. Jeśli Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych (w terminie do 6 m-cy) oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji, rękojmia jest ograniczona do 6 miesięcy.

BONDING: Rękojmia wynosi 2 lata, jednak wymagane jest stawienie się na wizytę kontrolną po 4 tygodniach od dnia zabiegu, następnie po 6 i 12 miesiącach, oraz stosowanie się do szczegółowych zaleceń lekarza przekazywanych podczas wizyty.

WYPEŁNIENIA W ZĘBACH MLECZNYCH: Ze względu na specyfikę pracy z małym Pacjentem, udzielamy 6 miesięcznej rękojmi na wypełnienia w zębach mlecznych. Jeśli dziecko jest niewspółpracujące i trudno zachować „suchość” pola zabiegowego oraz jeśli stan chorobowy zęba mlecznego jest na tyle zaawansowany, że występuje stan zapalny miazgi, wypełnienie może nie być objęte rękojmią o czym poinformuje lekarz prowadzący.

WARUNKI GWARANCJI NA MATERIAŁY I UZUPEŁNIENIA PROTETYCZNE:

IMPLANTY – wszczep śródkostny (część znajdująca się w kości, imituje korzeń zęba)

Gwarancja implantu wynosi 10 lat i obejmuje ewentualne wady fizyczne. Gwarancja ta obejmuje wady materiałowe (sam implant) bez kosztów materiałów do ponownego wszczepienia implantów oraz zabiegów leczniczych w zakresie kości i tkanek miękkich (np. regeneracja kości, plastyka dziąsła). Zabiegi takie mogą być konieczne do przeprowadzenia ze względu na nieprzewidywalną rekcję organizmu na wszczep i jego obciążenie.

Niedotrzymanie terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji powoduje ograniczenie gwarancji do 12 m-cy.

PROTEZY AKRYLOWE I SZKIELETOWE: Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku protezy przeciwstawnej lub pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 3 miesiące. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 3 m-cy od daty oddania protezy) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania protezy). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 3 m-cy (od oddania protezy) Pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzyma terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.

KORONY na własnych zębach/ na implantach, MOSTY, nakłady kompozytowe (INLAY, ONLAY) oraz LICÓWKI: Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania pracy protetycznej) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania pracy protetycznej). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych oraz nie dotrzymuje terminów zalecanych co 6 m-cy kontroli i zabiegów higienizacji.

MOSTY OSTATECZNE: Mosty oparte na implantach (nie dotyczy mostu tymczasowego). Gwarancja obejmuje wady fizyczne produktu, a jej maksymalny okres obowiązywania to 2 lata. W przypadku braku zębów przeciwstawnych lub innych pojedynczych zębów, gwarancja udzielana jest na 6 m-cy. Po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych (w terminie do 6 m-cy od daty oddania ostatecznego mostu) czas obowiązywania gwarancji wydłużany jest do 2 lat (liczony od daty oddania ostatecznego mostu). Gwarancja nie zostaje przedłużona, jeśli w ciągu 6 m-cy od oddania mostu protetycznego pacjent nie uzupełni wszystkich wskazanych braków zębowych.

NIE PODLEGAJĄ GWARANCJI LUB RĘKOJMI USZKODZENIA POWSTAŁE W WYNIKU:

– niedostatecznej higieny jamy ustnej,

– przerwania zaplanowanego leczenia,

– złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,

– złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,

– samodzielnego korygowania prac protetycznych, aparatów ortodontycznych, przeróbek, napraw,

– braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,

– uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,

– nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych i higienizacyjnych,

– bruksizmu (zgrzytanie zębami), wady zgryzu lub innych istotnych przeciążeń w zgryzie,

– urazów mechanicznych,

– uprawianie sportów kontaktowych wysokourazowych,

– naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,

– istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, Zespół Sjogrena, leczenie biologiczne, leczenie biofosfonianami, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).

POWIKŁANIA:

Przed rozpoczęciem leczenia stomatologicznego Pacjent musi być świadomy, że mimo największej staranności lekarzy w trakcie leczenia dochodzi czasami do niechcianych i niepodlegających reklamacji powikłań takich jak: ból zęba lub tkanek otaczających, szczękościsk, pęknięcie, złamanie zęba, obrzęk, ropień, krwiak, krwawienie po zabiegu chirurgicznym, podwyższona temperatura, infekcja miejscowa, złe samopoczucie, reakcja alergiczna na zastosowane leki, zaostrzenie współistniejących schorzeń, niewygojenie zmian okołowierzchołkowych, odrzucenie implantu bądź materiałów kościotwórczych i kościozastępczych itp. O możliwości wystąpienia ewentualnych powikłań podczas wykonywania konkretnych procedur stomatologicznych będzie informował lekarz dentysta podczas omawiania zgody na leczenie.

Pełna wersja powyższych warunków gwarancji i rękojmi dostępna jest również na recepcji. Pacjent oświadcza, że zapoznał się z powyższymi warunkami rękojmi na usługi stomatologiczne oraz gwarancji na materiały, implanty i prace protetyczne wykonywane w TENDENT STOMATOLOGIA JANIK. Pacjent powinien mieć świadomość, że nie dotrzymując powyższych warunków, automatycznie zrzeka się prawa do rękojmi i gwarancji.